Regler

REGLER

Cykelhjelm er påbudt.

Anvendelse af enkeltstartsstyr er ikke tilladt.

Færdselsloven, direktiver fra politi, politihjemmeværnet og officials ved løbet skal efterkommes.

Cykelsti bør så vidt muligt anvendes, men såfremt du eller din gruppe ønsker at gennemføre løbet hurtigere end med en gennemsnitsfart på 25 km/t, da er det tilladt at cykle på kørebanen

Hvor der er plads til det samt ringe færdsel i øvrigt, kan cyklister køre 2 ved siden af hinanden, såfremt det kan ske uden fare eller unødig ulempe for den øvrige færdsel. Der skal holdes "helt til højre", når der køres to og to. 

Til løbsledelsen er der fastsat vilkår om bl.a. kontrol og konsekvent indgriben over for deltagere, der overtræder vilkårene, herunder ikke følger den anviste rute.

Officials vil være synlige på ruten. De er iført gule veste med ”Bornholm Rundt ” logo og de fleste er på motorcykel. Officials er af løbsledelsen bemyndiget til at tage deltagere, der ikke efterkommer vilkårene ud af løbet.

Husk at du deltager for egen regning og risiko. Derfor bør du sørge for at have dine forsikringer i orden. Det gælder såvel ansvar-, tyveri- som fritidsulykkesforsikring.

For at en cykeltur, som Bornholm Rundt, skal være til glæde, fornøjelse og desuden være behagelig, skal du sørge for, at din cykel er i orden.

Kæden, pedaler og nav skal smøres regelmæssigt, og du skal sørge for, at dæktrykket altid er optimalt.

Kør aldrig med for lidt luft, da dette gør kørslen mere tung og unødvendigt belastende.

Bornholm Rundt på cykel er et motionsløb, hvor alle der deltager fra start og gennemfører ruten til mål modtager et diplom og en medalje. De der ikke følger reglerne betragtes som ikke deltagende.

Færdselsloven skal overholdes.

Bekendtgørelse af færdselslov. LBK nr. 712 af 02/08/2001:

Anvendelsen af vejens forskellige baner:

  • 14. Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art.

Stk. 2. Ikke registreringspligtig knallert skal føres på cykelsti, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Hastigheden skal på cykelsti afpasses således, at der ikke fremkaldes fare eller ulempe for den øvrige færdsel på denne. Cyklist og fører af ikke registreringspligtig knallert må kun anvende cykelsti i højre side af vejen i færdselsretningen, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Stk. 3. Cykel eller ikke registreringspligtig knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien.

Overhaling:

  • 21. Overhaling skal ske til venstre. Dog skal overhaling ske højre om et køretøj, hvis fører svinger til venstre eller tydeligt forbereder et sådant sving. Cyklist og fører af ikke registreringspligtig knallert kan overhale køretøjer af andre arter til højre.

Særlige regler for cykler:

  • 49. Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.

Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.

Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.

Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af trafikministeren efter § 14, stk. 4. Cykel skal trækkes over fortov eller gangsti. Cyklist kan dog køre over fortov eller gangsti, når overkørslen sker fra en sidevej.

Stk. 6. Cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller passager på andet køretøj.

Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er ganske kortvarig.

Del denne side